Szállítási feltételek

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó által értékesített valamennyi termék adásvételére érvényes a Vevővel történő külön az eltérést kifejezetten rögzítő megállapodás hiányában.

Az alábbi feltételek érvényesek a Buresch Kft. működési körében végrehajtott áruszállításokra, adás-vételre, szolgáltatás teljesítésre, valamint mindennemű ajánlatadásra. A feltételektől, megállapodástól eltérni csak a két fél között létrejött egyéb írásos megállapodás alapján lehet.

A feltételeket a Vevő  leszállított termék elfogadásával és a számla aláírásával tudomásul veszi és elismeri.

Az ÁSZF-t az eladó üzleteiben a vevő számára hozzáférhetővé teszi, ugyanakkor a  www.hutokompresszor.hu  weboldalán állandó elérhetőségét biztosítja.

A Buresch Kft. ajánlatait az ajánlatkérő adatszolgáltatása  alapján adja meg. A hibás adatszolgáltatásból és az ebből keletkezett kárért felelősséget nem vállalhat.

Az ajánlatok a megállapodásban rögzített ideig érvényesek, ennek hiányában az ajánlat 30 napig érvényes.

Szállítás

A szállítás, amennyiben más megállapodás nincs, a Buresch Kft. telephelyéről történik, és a Vevő feladata és költsége.

Árak

Az ajánlatban, árlistában vagy szerződésben szereplő árak a Buresch Kft. telephelyén történő átvétel esetére érvényesek. A Vevő kérésére készített részletes ajánlatért,  műszaki dokumentáció kidolgozásáért az Eladó külön díjat számíthat fel.  Ettől eltérő esetre vonatkozó többletköltségek a Vevőt terhelik.

Az Eladó biztosítja az ajánlatban megadott árakat a megrendelő részére, de fenntartja jogát az árváltoztatásra, amennyiben a megrendelés nem az ajánlatnak megfelelő, vagy más, tőle nem függő okok ezt indokolttá teszik (pl. rendkívüli forint leértékelés, stb.), továbbá az ajánlati határidő lejárta esetén.

A Buresch Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a megállapított árakat az anyagárak, az importköltségek stb. emelkedése esetén, vagy olyan körülmények fellépése esetén, amelyekre a Buresch Kft.-nek nincs befolyása, a Vevő érdekeinek figyelembevételével megváltoztassa. Az általános forgalmi adót a Buresch Kft. a mindenkori értékben külön felszámítja.

Teljesítés

Eltérő megállapodás hiányában a teljesítés helye áruszállításkor az Eladó telephelye, szolgáltatásnál a megállapodás szerinti hely, külön költség ellenében. Az árunak az Eladó bármely telephelyén vagy a megállapodás szerinti külön helyen a Vevőnek történő átadással a kárveszély az Eladóról a Vevőre száll.

Teljesítés határideje:

  • a rendelés-visszaigazolásban vagy a szállítási szerződésben rögzített időpont.

Teljesítésnek az a nap számít, melyen az Eladó értesíti a Vevőt árujának átvehetőségéről. Előszállítás közös megegyezés alapján lehetséges.

Az Eladó mentesül a teljesítési határidő betartásától, ha azt előre nem látható körülmények, vagy a felek akaratán kívüli okok akadályozzák, úgymint az ún. vis major körébe tartozó események, amelyek magukba foglalják - de nem kizárólag - a következőket: elemi csapás, váratlan kormányintézkedések, szállítási eljárás miatti késedelem. Amennyiben a készre jelentett áru átvétele ill. elszállítása nem az Eladó hibájából hiúsult meg, vagy a Vevő nem kéri a teljesítést, az Eladó a Vevő költségére tárolja az árukat. A teljesítést ebben az esetben megtörténtnek tekinti, mindez a megállapodott vagy a jelen feltételekben rögzített fizetési feltételeket nem módosítja.

A Vevő feladata minden olyan engedély vagy hozzájárulás beszerzése, amelyek a hatóságoktól vagy harmadik személytől az üzem vagy a berendezés felállításához szükségesek. Az ilyen engedélyek vagy hozzájárulások bármilyen okból történő késése a teljesítési határidőt nem befolyásolja.

Fizetési feltételek

A fizetés az esedékes pénzösszeg átadás-átvételének napján tekintendő teljesítettnek. Készpénzes vásárlás esetén az áruátvételkor számla ellenében azonnal. Átutalás esetén azon a napon, amikor az Eladó bankszámláján a számla szerinti esedékes összeget teljes egészében jóváírták. A Vevő semmiféle jótállási  igényére vagy ellenkövetelésére hivatkozva nem jogosult az esedékes összeget visszatartani, vagy saját követelését azokba beszámítani, mert az Eladó a tulajdon jogát a vételár teljes megfizetéséig fenntartja.

Amennyiben a megrendelő fizetési feltételekben foglalt, vagy egyéb kötelezettségeivel kapcsolatban késedelembe esik, akkor az Eladó az alábbiakra jogosult:

  • a teljesítési határidőt megfelelő mértékben hosszabbítani, vagy elállni
  • a késedelem időtartamára a mindenkori törvényes késedelmi kamatot felszámítani
  • a behajtással kapcsolatos 40€ költségátalány kiszámlázására a Vevő felé

Az Eladó mindaddig fenntartja tulajdonjogát a leszállított árura, míg annak teljes vételára - beleszámítva az esedékes kamatokat és költségeket - még nem nyert kiegyenlítést.

Amennyiben a fizetési feltételeket a Vevő külön megállapodás szerint, vagy felszólítás és végső határidő kitűzése ellenére nem teljesíti, vagy a Buresch Kft.-nek olyan körülmény jut a tudomására a szerződéskötés után, amely a Vevő fizető, vagy hitelképességét jelentősen csökkentheti, a Buresch Kft. követelése, azonnal esedékessé válik.  Ilyen esetben az Eladó jogosult a még hátralévő szállításokat csak előrefizetés vagy biztosíték ellenében teljesíteni, vagy elállni a szerződéstől.

A Buresch Kft. megtilthatja a tulajdonjog-fenntartással szállított áru tovább-eladását, követelheti az áru visszaszolgáltatását.

A szállítási határidőt a Buresch Kft. a mindenkori szállítási lehetőségek gondos mérlegelésével állapítja meg. Semmilyen felelősséget nem vállal vis major és olyan egyéb körülmények következtében előállt szállítási késedelemért, amelyekről nem tehet, például munkabeszüntetés, vagy hasonlók, valamint rendkívüli kormányintézkedések, fuvarakadályok, például jégakadály, közlekedési baleset, beszállítóktól idejében megrendelt anyagok késedelmes szállítása, áramszolgáltatás kimaradása és hasonló termelési nehézségek, tűz, műhelybalesetek a saját gyárban vagy a beszállítók gyárában.

A beszállító előzetes tájékoztatás nélkül kisebb változtatásokat végezhet termékein, amelyekre a Buresch Kft. nincs befolyással- az kiterjedhet olyan termékekre is, amelyek már megrendelésben szerepelnek.

Jótállás

Buresch Kft. által értékesített termékekre a jótállás a Vevőnek való átadástól számított 12 hónap.
A jótállási idő a termék a Vevőnek való átadásával kezdődik.
A Buresch Kft. az általa szállított termékeket a jótállási időn belül saját belátása szerint kijavítja, vagy kicseréli, feltéve, hogy a termék a Buresch Kft.-nél történő vizsgálat során gyári hibásnak bizonyult. Jótállási kérdésekben a 151/2003.(IX.22.) Kormány rendelet az irányadó.

Amennyiben a Buresch Kft. a jótállási időn belül a hibásként beküldött készüléket újra kicseréli, ez nem annak a beismerése, hogy a Buresch Kft. hibásan szállított, és felelősségét elismeri. Ha a Vevő a cserén túlmenően további igényeket akar támasztani, ezt a készülék beküldésével egyidejűleg közölnie kell. Amennyiben kiderül, hogy a termék nem hibás, vagy a hiba nem esik jótállás  alá,  a Vevőnek kell viselnie a vizsgálat és a javítás költségeit is.
Amennyiben a Buresch Kft. által szállított egységet vagy berendezést a Buresch Kft. beleegyezése nélkül megváltoztatnak, vagy javítanak, más célra használják, illetve szakszerűtlenül üzemeltetik, a jótállás megszűnik. A jótállás megszűnését vonja maga után, ha a vásárolt eszköz beszerelése nem szakszerűen a szakma szabályai szerint és olyan személy által történik aki nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges hatósági jogosultsággal, melyet beüzemelési adatlapon a szükséges  mező kitöltésével igazol.

Jótállás csak a termékkel együtt átadott garancialevél és számla együttes bemutatása esetén igényelhető. Jótállás  érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott beüzemelési adatlap kitöltése és  3 napon belüli vissza juttatása a Buresch Kft-nek. További jótállási feltétel, hogy  a berendezésen 3-4 havonta szakszerű és  igazolt karbantartási műveletet hajtsanak végre az arra hatósági engedéllyel rendelkező szakemberek.
Jótállás csak a terméknek az anyag vagy gyártási hibából bekövetkezett meghibásodása esetén érvényesíthető. Minden más esetben, mint a készülék helytelen szerelése, üzem behelyezése, üzemeltetése, szervizelés és karbantartás elmulasztása vagy káros környezeti hatásokra visszavezethető (az energiaszolgáltató hibájából származó tápfeszültség ingadozás) meghibásodásra jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén, a meghibásodott eszközt, berendezést a Buresch Kft. telephelyére kell beszállítani a Vevőnek. Az Eladó fenn tartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint kifogásolt árut megvizsgálja független intézménnyel megvizsgáltatja. A minőségi kifogás megállapításáig a Vevő kérésére az Eladó csere-terméket biztosít és azt a Vevőnek leszámlázza. A vizsgálat után a megállapított eredmény függvényében, ha a kifogás jogossága igazolódik akkor az Eladó az áru értékét a Vevőnek jóváírja.

A hűtőkompresszorok meghibásodása esetén a Vevő tudomásul veszi, hogy a készülékek szakértői vizsgálata az olaszországi ELVE SRL felújító bázison történik. A vizsgálatról az ELVE SRL értesítést küld, a feltárt eredményről a Buresch KFT igény szerint jegyzőkönyvet állít ki.

Kizárt a kártérítési igény a teljesítés lehetetlensége, késedelem esetén, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság esete forog fenn a beszállító részéről. Az Eladónak a szerződésen alapuló jótállása nem terjed ki a meghibásodásból adódó járulékos károk és költségek megtérítésére.

Buresch Kft. által értékesített termékek önmagukban működés képtelen egységek. A jótállás csak az eladott részegységre vonatkozik és meghibásodása esetén sem terjed ki a hozzá kapcsolódó egyéb részegységekre és részelemekre. Ezért az Eladó nem felelős azokért a károkért, amelyek azért következtek be, mert az általa megadott szerelési, összeszerelési, működési és hatósági előírásokat - (csakúgy, mint a használati utasításban foglalt előírásokat), vagy az engedélyezési előírásokat nem tartották be, valamint szakmai szerelési és üzemeltetési hiányosságok állapíthatóak meg. Ebben az esetben a jótállási kötelezettség a Vevő magatartása miatt megszűnik.

Buresch Kft. Jótállási feltételei a Vevő a vásárláskor a számla aláírásával elfogadottnak tekinti.

Áruvisszavétel

Raktári termékek esetében az eredeti csomagolásban, hibátlan még be nem épített alkatrészt az Eladó visszaveszi  ha a korábbi vásárlás tényét a Vevő számlával igazolni tudja. A visszavett áru értékét a Vevő az Eladó valamelyik üzletében levásárolhatja . A 30 napnál régebben vásárolt termék visszavételétől műszaki avulás okán az Eladó elzárkózhat. Rendelésre szállított alkatrészekre és berendezésekre a visszavásárlás lehetősége nem vonatkozik.

Adatkezelés

Eladó a Vevő számlán szereplő és a kereskedelmi kapcsolattartáshoz szükséges, önkéntesen megadott adatait számítógépes rendszerében rögzíti. Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájárulását adja, hogy Eladó ezeket az adatokat a továbbiakban a Vevő részére küldött tájékoztató anyagokhoz felhasználhassa, és kizárólag a vele való kapcsolattartás - valamint törvényben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése - céljából kezelje.

Minden, a jelen szerződésből adódó vitás kérdés Ceglédi Járásbíróság  illetékességébe tartozik.

 

Megjegyzés

  • A katalógusokban szereplő teljesítmény adatok tájékoztató értékek. A pontos műszaki és teljesítmény adatokat keresse a gyártók műszaki adatlapjaiban.
  • Árváltoztatás jogát fenntartjuk, esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk, biztonságos üzletmenet érdekében megrendelés előtt áregyeztetést javasolunk.